Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

10 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư

14/06/2024 10:44    112

Thực hiện Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là hoạt động thường xuyên, tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương. Tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng tại xã, bổ sung thêm nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương qua ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi để cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Sau 10 năm triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến rõ rẹt, đem lại hiệu quả cao trong công tác giảm nghèo của thành phố.

          Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu, trình HĐND và UBND thành phố ban hành Nghị quyết và các văn bản để triển khai kịp thời có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn thành phố, triển khai đến tận hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu vay vốn.

            Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị số 40 và Kết luận số 06 của Ban Bí thư đến cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của tập thể lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, cấp ủy, chính quyền các cấp nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương, đồng thời xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch và hoạt động thường xuyên của các cấp ủy, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch triển khai định kỳ hàng năm; đề xuất các cơ chế chính sách; ưu tiên bố trí nguồn lực; tăng cường quản lý vốn tín dụng đúng mục đích, hiệu quả và thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

            Hàng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố ưu tiên, bố trí một phần vốn ngân sách địa phương chuyển qua NHCSXH tỉnh để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vận động, động viên các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố dành nguồn vốn ủy thác hoặc gửi vào NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi để chung tay tạo lập nguồn vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn ưu đãi phục vụ sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống.

             Bên cạnh việc quan tâm bố trí nguồn vốn ủy thác, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc; phân công Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường tham gia ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH thành phố, nhất là quan tâm bố trí địa điểm làm việc, bảo đảm an ninh, an toàn các buổi giao dịch của NHCSXH tại Điểm giao dịch xã. Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách luôn được quan tâm chỉ đạo, hàng năm Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, nhất là việc sử dụng nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương; Thành viên Ban Đại diện hội đồng quản trị NHCSXH thành phố; Hội, đoàn thể nhận ủy thác thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách, hoạt động ủy thác theo định kỳ, ngoài ra hoạt động tín dụng chính sách còn nhận được nhiều Đoàn Kiểm toán Nhà nước, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia các cấp…. Qua kiểm toán, kiểm tra, giám sát, các đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận NHCSXH chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi đã chấp hành tốt các chỉ tiêu, định mức quy định về công tác kế toán, tín dụng và chấp hành đúng quy định của Nhà nước, của ngành trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách được giao.

            Hoạt động tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH trong 10 năm qua đã tác động tích cực đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; làm chuyển biến phương thức sản xuất của hộ nghèo vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đề ra, tập trung phát triển nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH thực hiện cùng với các chính sách khác góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đầu năm 2015 từ 6,67% xuống còn 1,60% cuối năm 2023. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách của NHCSXH đầu tư cho vay tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đã góp phần giúp 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó: 1 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Toàn thành phố đã công nhận được 50 sản phẩm Ocop; trong đó, có 04 sản phẩm Ocop 4 sao, 46 sản phẩm Ocop 3 sao.

            Hoạt động tín dụng chính sách xã hội của NHCSXH trong 10 năm qua đã góp phần giúp 4.915 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm cho 5.131 lao động; giúp 04 lao động được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; 633 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng 13.882 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn; 75 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách…Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, tập trung phát triển nguồn lực, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị. Thông qua hoạt động tín dụng ưu đãi, NHCSXH đã khẳng định là một công cụ hữu hiệu của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

          Sau 10 năm thực hiện Chị thị 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06 ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40, các cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố đã tích cực vào cuộc, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện các chính sách tín dụng xã hội, hỗ trợ cơ sở vật chất, nguồn vốn nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội; đặc biệt từ khi thực hiện Chị thị 40, hàng năm chính quyền các cấp đã quan tâm nâng số tiền ủy thác chuyển qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo, cận nghèo và đối chượng chính sách khác; sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, bảo toàn nguồn vốn của Nhà nước.

Văn Đạo