Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn

27/06/2022

Việc tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn là một trong những nhiệm vụ quan trọng đã được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (NHCSXH) cùng các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội xác định cần phải triển khai thực hiện trong năm 2022.

Trong điều kiện bị ảnh hưởng khó khăn do đại dịch Covid-19, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn đều chủ động, nỗ lực trong công tác quản lý, sử dụng  nguồn vốn cho hội viên, đoàn viên, hộ cá nhân vay đúng mục đích góp phần làm cho chất lượng tín dụng ủy thác ngày càng tăng và phát huy hiệu quả nguồn vốn. Nhờ vậy, đến cuối năm 2021, nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm tỷ lệ tỷ lệ 0,77% trên tổng dư nợ ủy thác. Đặc biệt không còn nợ bị chiếm dụng. Tính đến 31/5/2022, tổng dư nợ ủy thác qua 15 chương trình tín dụng chính sách trên 436 tỉ đồng (chiếm 99% tổng dư nợ), tăng trên 41 tỉ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng 10,3%, với 15.832 hộ còn dư nợ. Đến nay, toàn thành phố có 322 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó: có 260 Tổ TK&VV xếp loại Tốt (tỷ lệ 80,74%); 37 Tổ TK&VV xếp loại khá (tỷ lệ 11,49%); 25 Tổ TK&VV xếp loại trung bình (tỷ lệ 7,77%), 02 Tổ TK&VV xếp loại yếu (tỷ lệ 0,62%). Ngay từ đầu năm 2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh và 4 hội, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đề ra các chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, phấn đầu phối hợp thực hiện hoàn thành kế hoạch tín dụng năm 2022 (đạt trên 99,5%), tỷ lệ nợ quá hạn dưới mức bình quân của toàn hệ thống, số dư tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn tăng trên 10 tỉ đồng so với năm 2021...

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, Chi nhánh NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Chính quyền địa phương, Hội đoàn thể tập trung cao chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn. Thực hiện tốt công tác phân loại các món vay không có điều kiện trả nợ, hộ vay khó khăn, hộ vay chây ỳ... tìm giải pháp xử lý. Đối với nợ không thu được nhưng đủ điều kiện xử lý nợ thì sẽ đưa vào nhóm xử lý rủi ro và hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro theo đúng quy định. Đồng thời bám sát hoạt động các tổ TK&VV hàng tháng, quan tâm chỉ tiêu tiền gửi tiết kiệm của hội viên. Rà soát lại các hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Các đoàn thể theo dõi và phân tích đánh giá các tổ TK&VV hoạt động tốt hoặc không hiệu quả, triển khai tập huấn cho Tổ TK&VV. Quan tâm đến công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng và huy động nguồn lực. Đặc biệt, các hội đoàn thể đều thống nhất thực hiện kiện toàn lại các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động kém hiểu quả, quá lớn tuổi để Tổ không còn tổ yếu, kém trong năm 2022.

Huyền - NHCSXH