Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”

21/11/2019

Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 3263/QĐ-BKHCN ngày 06/11/2019 ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu”; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Quy chế này quy định về điều kiện, tiêu chí, quy trình, thủ tục tổ chức xét chọn, vinh danh “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu” đối với các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định tại Nghị định số 13/20​19/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Việc xét chọn “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu” phải đúng đối tượng đạt điều kiện và tiêu chí quy định tại Quy chế này, bảo đảm chính xác, công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan. Việc xét chọn được thực hiện thông qua Hội đồng xét chọn của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hội đồng xét chọn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Doanh nghiệp được công nhận “Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu” có các quyền lợi như: Được vinh danh và tuyên dương tại Lễ vinh danh. Được nhận Cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức. Được sử dụng Logo của Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm. Thương hiệu của doanh nghiệp, bài viết giới thiệu doanh nghiệp được công bố trên các phương tiện thông tin truyền thông của Bộ Khoa học và Công nghệ, cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ (www.most.gov.vn) và cổng thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh. Được xem xét, đề nghị tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.