Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Về việc công khai thông tin, tổ chức lấy ý kiến nội dung Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Quảng Ngãi

04/04/2024 10:14    331

Về việc công khai thông tin, tổ chức lấy ý kiến nội dung Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 thành phố Quảng Ngãi