Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

UBND THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 154/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

21/04/2022

Sáng ngày 21/4/2022, tại Hội trường UBND thành phố, UBND thành phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tham dự Hội nghị có gần 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, Trưởng các Ban: Pháp chế, Kinh tế - Xã hội của HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo và công chức tham mưu công tác văn bản của các phòng, ban, đơn vị thành phố; đại diện Thường trực HĐND, UBND xã, phường, công chức Văn phòng – Thống kê và Tư pháp – Hộ tịch của UBND 23 xã, phường trên địa bàn thành phố; tại Hội nghị các đại biểu được tập huấn về các nội dung như: Những điểm mới của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP của Chính phủ, những vấn đề chung về soạn thảo, kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời thảo luận, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hà Hoàng Việt Phương – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo: Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc thành phố chú trọng và đề cao vai trò trách nhiệm trong suốt quá trình xây dựng văn bản từ khâu soạn thảo cho đến khi thông qua văn bản; trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung, chất lượng, tiến độ trình các dự thảo do cơ quan mình chủ trì; phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan lập, tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát văn bản của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan mình; đồng thời, yêu cầu HĐND, UBND xã phường quan tâm chỉ đạo tổ chức hiệu quả các văn bản liên quan đến công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương; rà soát để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương mình; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác ban hành văn bản; chú trọng đến khâu tổ chức lấy ý kiến nhân dân, của đối tượng chịu sự tác động của văn bản nhằm nâng cao chất lượng văn bản đặc biệt là đảm bảo tính khả thi của các quy định cụ thể trong văn bản được ban hành gắn với xây dựng đội ngũ làm công tác văn bản quy phạm pháp luật, có biện pháp nâng cao năng lực, trình độ cho công chức tham mưu công tác văn bản./.

Phòng Tư pháp