Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn

05/03/2021 11:48    428

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố tham mưu củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố; tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn để kiểm tra, đôn đốc việc thi hành án dân sự.

Các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các xã, phường tăng cường phối hợp trong việc xác minh, giải quyết thi hành án và cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu liên quan khi có yêu cầu, nhằm đảm bảo các quyết định thi hành án dân sự được chấp hành nghiêm, đúng quy định của pháp luật. UBND thành phố cũng giao phòng Tư pháp thành phố tham mưu UBND thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành  pháp luật.

Văn Đạo