Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp: Thông báo về việc đấu giá tài sản

02/12/2022 11:29    453

Ngày 29/11/2022, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 415/TB-TTDVĐGTS về việc đấu giá tài sản.

Nội dung Thông báo số 415/TB-TTDVĐGTS ngày 29/11/2022:

 

 

VP