Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

10/05/2022

Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi vừa ban hành Công văn số 1416/UBND-VX yêu cầu Thủ trưởng phòng, ban, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các chương trình chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Xác định các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 là một trong những giải pháp quan trọng trong việc khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương, kịp thời hỗ trợ nhu cầu vốn cho người dân, các đối tượng thụ hưởng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 sớm ổn định đời sống, tiếp tục khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh tái nghèo trở lại. Bên cạnh đó, UBND thành phố đề nghị Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Hội đoàn thể nhận ủy thác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo rà soát, bình xét, xác định đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định, tổ chức triển khai cho vay kịp thời theo chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường chịu trách nhiệm chỉ đạo các Hội đoàn thể, trưởng thôn (TDP) phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tỉnh trong quá trình rà soát đối tượng thụ hưởng, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH, hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay đến các cấp, các ngành người dân biết để thực hiện và giám sát; xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Huyền - NHCSXH