Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.quangngai.gov.vn

01/04/2020 16:34    813

.

Tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.quangngai.gov.vn