Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Tổ chức, cá nhân đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dichvucong.quangngai.gov.vn

01/04/2020

.

Tổ chức, cá nhân đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ https://dichvucong.quangngai.gov.vn