Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá thực hiện bán đấu giá tài sản được UBND tỉnh phê duyệt phương án tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 27/12/2019

27/03/2020

Đấu giá tài sản...

Đấu giá tài sản...

Tài liệu đính kèm: 04tckh.PDF