Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

10/01/2022

Ngày 10/01/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 08/TB-UBND về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Thông báo số 08/TB-UBND ngày 10/01/2022:

 

 

 

VP