Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thông báo đấu giá tài sản

08/02/2023 16:29    439

Ngày 07/02/2023, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 28/TB-TTDVĐGTS về việc đấu giá tài sản.

Nội dung Thông báo số 28/TB-TTDVĐGTS ngày 07/02/2023:

 

 

VP