Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

23/03/2023 16:29    375

Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11 ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ trong năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2021 ngày 29/4/2022 về việc triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ và tiếp tục quan tâm ưu tiên cân đối bố trí bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay, góp phần cùng nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Hội đoàn thể nhận ủy thác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo rà soát, bình xét, xác định đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 11 của Chính phủ, tổ chức triển khai cho vay kịp thời theo chỉ tiêu kế hoạch được giao; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, phối hợp đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi qua NHCSXH, hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết số 11 của Chính phủ kịp thời, hiệu quả, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách nhằm hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do đại dịch Covid -19. UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo các Hội đoàn thể nhận uỷ thác, trưởng thôn (TDP) rà soát nhu cầu vay vốn, đối tượng thụ hưởng, phối hợp với NHCSXH tập trung thực hiện cho vay các chính sách tín dụng ưu đãi theo quy định tại Nghị quyết số 11 của Chính phủ đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng đến người dân biết để thực hiện và giám sát.

Trong năm 2022, thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ, Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện giải ngân cho vay chương trình giải quyết việc làm cho 822 lao động với số tiền 36 tỷ 418 triệu đồng; cho vay Nhà ở xã hội 26 khách hàng với 9 tỷ 765 triệu đồng; chương trình Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến là 61 hộ với số tiền 610 triệu đồng; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 10 cơ sở với số tiền 795 triệu đồng. Đối với hỗ trợ lãi suất, Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản về việc triển khai thực hiện Nghị  định số 36 năm 2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

Văn Đạo