Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06

02/07/2022

UBND thành phố Quảng Ngãi vừa Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 của tỉnh và thành phố; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan và lãnh đạo UBND các xã, phường của thành phố. Đồng chí Trà Thanh Danh - Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Công an thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

Xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06, thành phố  Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt các giải pháp thực hiện. Trong đó đã thành lập Tổ công tác triển khai Đề án do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng, 23 UBND  xã, phường cũng đều thành lập tổ Đề án 06 và 139 thôn, tổ dân phố đã triển khai thực hiện. Nhờ đó thành phố đã triển khai quán triệt kịp thời, hiệu quả nội dung đề án đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, nhất là cán bộ, công chức làm công tác liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, trọng tâm thực hiện tốt việc cấp căn cước công dân gắn với cấp định danh điện tử.

Công an thành phố đã tham mưu cho Tổ công tác của thành phố triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, Công an thành phố còn thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp trong công tác làm sạch dữ liệu 306.110  nhân khẩu, đạt 100%.

Đến nay, trong số 25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân trên môi trường điện tử thì có 8/11 dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an được tiếp nhận giải quyết trên trên Cổng dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công của Bộ Công an; còn 14 dịch vụ công của các cơ quan, đơn vị liên quan đã được các cơ quan, đơn vị tuyên truyền nâng cao nhận thức về Đề án 06 đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố; chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị cần thiết, đường truyền để phục vụ dự án. Thành phố cũng hoàn thiện các chính sách pháp luật về phát triển cung cấp ứng dụng, dịch vụ số liên quan đến thông tin dân cư và nhóm phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử để phục vụ 05 nhóm tiện ích, như phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ công dân số.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án 06, tập trung thảo luận về những khó khăn trong quá trình thực hiện đề án như: Chất lượng hệ thống đường truyền dữ liệu không ổn định nên việc thực hiện gặp khó khăn; trang thiết bị phục vụ việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết cho người dân qua dịch vụ công và phục vụ công tác nghiệp vụ còn thiếu như: máy scan, máy in. Cơ sở hạ tầng; trình độ dân trí, trình độ sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC của cán bộ còn hạn chế; việc đồng bộ dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị còn đạt thấp; công tác tuyên truyền để người dân nắm được những tiện ích, quyền lợi được hưởng từ Đề án 06 còn hạn chế…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Trà Thanh Danh ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan, tổ công tác đã tích cực triển khai thực hiện Đề án 06 trong thời gian qua và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về Đề án, tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ trực tiếp thực hiện; phân công cụ thể cho từng thành viên phụ trách, cho các cơ quan liên quan và xã, phường trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện theo kế hoạch; Công an thành phố tiếp tục nỗ lực làm tốt vai trò của cơ quan thường trực, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ của Đề án 06; đẩy mạnh việc làm sạch dữ liệu, đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch”; Tổ công tác, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí liên quan đến việc phục vụ công tác cập nhật dữ liệu dân cư và kinh phí tuyên truyền để người dân hiểu rõ về Đề án 06.

Hoàng Doanh