Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành phố Quảng Ngãi phát động thi đua thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

20/05/2021 09:09    436

Nhằm tạo không khí thi đua góp phần thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân; tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cũng như biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch; Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

UBND thành phố Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và các xã, phường trực thuộc thành phố tập trung tổ chức đợt thi đua cao điểm để thực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Quảng Ngãi năm 2021, với 03 nội dung chủ yếu, đó là: Thi đua thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định của pháp luật; Thi đua tuyên truyền về công tác bầu cử kịp thời, sâu rộng với các hình thức phù hợp đa dạng, phong phú, hiệu quả. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật tổ chức Quốc hội; Luật tổ chức chính quyền địa phương; các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần nâng cao ý thức làm chủ, tinh thần trách nhiệm, tự giác của công dân, cơ quan, tổ chức trong thực hiện công tác bầu cử; Thi đua tổ chức cuộc bầu cử đảm bảo đúng quy trình, thời gian quy định, tỷ lệ cử tri đi bầu cao; kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân và đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

      Đối tượng khen thưởng là tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các hình thức khen thưởng là Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố. Tiêu chuẩn khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc thành phố; các xã, phường gồm: Có phát động thi đua để thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương; Có kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ việc chuẩn bị và tổ chức công tác bầu cử. Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dich bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng thời gian quy định; Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; Đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử; Có tỷ lệ của tri đi bầu của đạt từ 98% trở lên; kết quả bầu cử đảm bảo về chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý, không phải bầu lại, bầu thêm, kết thúc bầu cử sớm hoặc đúng thời gian quy định. Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực tiếp tham gia công tác bầu cử hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công trong công tác bầu cử, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đúng quy định. Đối với cá nhân phải đạt các tiêu chuẩn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả hoặc phục vụ tốt công tác bầu cử ở các cấp, có giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao trong quá trình thực hiện công tác bầu cử ở địa phương, đơn vị. Số lượng khen thưởng được UBND thành phố hướng dẫn triển khai là xét chọn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen không quá 06 tập thể, 04 cá nhân, trong đó có ít nhẩt 50% các xã, phường; Đồng thời mỗi cơ quan đơn vị được xét chọn đề nghị Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng không quá 02 cá nhân, mỗi xã, phường đề nghị khen thưởng không quá 02 tập thể, 04 cá nhân/đơn vị./.

Văn Đạo