Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025: Sáp nhập xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa An thành xã mới có tên xã An Phú

03/05/2024 10:20    338

Căn cứ Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện và cấp xã; Kết luận số 48 ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2023 - 2030; Nghị quyết số 35 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 -2030, Nghị quyết số 117 ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính ( ĐVHC) cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; ý kiến của Bộ nội vụ tại văn bản số 677 ngày 06/2/2024; Phương án số 01 ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Quảng Ngãi, Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2023 - 2025.

          Việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; sắp xếp, sáp nhập các ĐVHC cấp xã có quy mô nhỏ thành ĐVHC có quy mô lớn hơn sẽ tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, vị trí địa lý để phát triển kinh tế  xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng... Việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã sẽ tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước.

 

          Theo đó, giai đoạn 2023 - 2025, xã Nghĩa An và xã Nghĩa Phú thành phố Quảng Ngãi thuộc diện sắp xếp do có diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% tiêu chuẩn. Sau sáp nhập xã Nghĩa Phú với xã Nghĩa An hình thành ĐVHC mới, có tên gọi là xã An Phú, với diện tích tự nhiên 7,6916km2, đạt 25,64% so với tiêu chuẩn xã và đạt 139,85% so với tiêu chuẩn phường. Quy mô dân số 31.306 người, đạt 391,35% so với tiêu chuẩn xã và đạt 447,23% so với tiêu chuẩn phường. Số dân là người dân tộc thiểu số 46 người, chiếm tỷ lệ 0,15%.

          Các ĐVHC liền kề: Phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp xã Nghĩa Hà thành phố Quảng Ngãi, phía Tây Nam giáp xã Nghĩa Hòa huyện Tư Nghĩa, phía Nam giáp xã Đức Lợi huyện Mộ Đức, phía Bắc giáp xã Tịnh Khê thành phố Quảng Ngãi.

          Trụ sở làm việc của ĐVHC mới tại trụ sở làm việc của ĐVHC xã Nghĩa An hiện nay.

          Qua rà soát, đánh giá sơ bộ các tiêu chí đối với xã An  Phú sau khi sáp nhập, cơ bản đạt tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội và tiêu chuẩn về hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đối với phường mới hình thành sau sắp xếp.

          Để thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã đối với 2 xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa An thành xã mới có tên gọi xã An Phú của thành phố Quảng Ngãi giai đoạn 2023-2025, UBND xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa An kính mời cử tri của các thôn trên địa bàn 2 xã sắp xếp thời gian để sáng Chủ Nhật, ngày 05 tháng 5 năm 2024 về tại các nhà văn hóa các thôn lấy ý kiến cử tri.

          Đối với xã Nghĩa An có 14.286 cử tri tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến ở các nhà sinh hoạt văn hóa thôn trên địa bàn xã và Nghĩa Phú có 5.615 cử tri tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến tại các nhà sinh hoạt thôn trên địa bàn.

 

          Để cử tri trên địa bàn xã Nghĩa Phú và xã Nghĩa An nắm rõ về Đề án sắp xếp và việc lấy ý kiến cử tri, Đảng ủy, UBND 2 địa phương trên phân công các đồng chí cán bộ, đảng viên, hội, đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân đồng thuận về chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, đề nghị mỗi cử tri trong xã nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình, thể hiện sự đồng nhất cao trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

          Sự đồng thuận của mỗi cử tri trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của Đảng và Nhà nước là góp phần xây dựng đơn vị hành chính mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, với mục tiêu dân giàu, phát triển bền vững.

Văn Đạo