Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Phát huy hiệu quả nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác giảm nghèo tại xã Tịnh An

29/03/2024 09:29    144

Trong những năm qua, hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi đã được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và từng bước vươn lên trong cuộc sống góp phần tích cực trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố nói chung và xã Tịnh An nói riêng.

Chỉ trong vòng 05 năm, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã thoát nghèo; xã Tịnh An đã thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn vay này đã giúp nhiều hộ vay đầu tư mua bán nhỏ, cải tạo vườn, chăn nuôi, chăm chỉ làm ăn: “Thời điểm khó khăn nhất nguồn vốn cho vay của NHCSXH đã cứu cánh cho nhiều gia đình, tạo điều kiện gia đình phát triển kinh tế. Qua đó hộ dân đã vượt qua khó khăn, từng bước có cuộc sống ổn định”.

Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH tỉnh, nhiều mô hình kinh tế ở xã Tịnh An đã phát huy hiệu quả với các chương trình cho vay như: nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay Giải quyết việc làm, hộ nghèo, hộ cận nghèo ... Từ nguồn vốn ưu đãi này của NHCSXH đã thúc đẩy người dân trong xã phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cũng như góp phần thiết thực nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Ông Huỳnh Phúc Tiến - Chủ tịch Hội nông dân xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi cho biết: “Trong những năm qua, Hội nông dân xã Tịnh An đã được tiếp cận các nguồn vốn của NHCSXH đã giúp cho nhiều hộ dân thoát nghèo, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, góp phần xây dựng xã Tịnh An trở thành xã nông thôn mới nâng cao”.

Để nguồn vốn đến tay hộ nghèo và các đối tượng chính sách có hiệu quả; hàng năm, NHCSXH tỉnh đã phối hợp với UBND các xã và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Chính phủ, của tỉnh và địa phương; thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các chính sách tín dụng ưu đãi về cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách tại 23 xã, phường. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo, rà soát chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, kiểm tra việc bình xét cho vay đảm bảo công khai, minh bạch, đôn đốc, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng quy định. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức Hội rà soát lại các đối tượng đủ điều kiện vay vốn, tạo điều kiện cho các hộ được tiếp cận nguồn vốn trong thời gian sớm nhất.

Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh không chỉ góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn thành phố.

Huyền-Ngân hàng chính sách xã hội