Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Nội dung Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc hạ thấp nhân phẩm, 1984

30/09/2022 12:29    493

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 16/2/1966 bằng Nghị quyết số 2200 A (XXI) và có hiệu lực từ ngày 23/3/1976) là một trong những điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người.

Ngày 24/9/1982, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký tham gia Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị; từ đó đến nay, Nhà nước Việt Nam đã có những nỗ lực đáng kể để bảo đảm các quyền dân sự và chính trị cơ bản trong Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị được tôn trọng và thực thi trong thực tiễn. Vì vậy, để tiếp tục tuyên truyền, thông tin, phổ biến nội dung cơ bản và các quy định quan trọng của Công ước này sâu rộng đến cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố, Phòng Tư pháp giới thiệu tài liệu phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (có file đính kèm).

Nguyễn Thị Thắm - TP

Tài liệu đính kèm: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị.doc