Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CẤP CƠ SỞ TRƯỚC THỜI GIAN

13/04/2022

Theo Chỉ thị số 02/CT-TW ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 10 - CT/TU ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 325-CVTU ngày 23/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Quảng Ngãi, về việc lãnh đạo đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII; Thì Đại hội CCB các xã, phường và đơn vị 487 trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi “… Cấp cơ sở bắt đầu từ quý I/2022 và hoàn thành trước ngày 31/5/2022”; Nhưng đến ngày 01/4/2022 đã có 24/25 đạt tỷ lệ 96% cơ sở hội CCB của thành phố Quảng đã tiến hành Đại hội xong.

Có được kết quả trên là ngay từ quý IV/2021, Thường trực Hội CCB TP đã hướng dẫn chu đáo công tác Đại hội cấp cơ sở; Lên lịch chỉ đạo Đại hội, xây dựng kế hoạch thông qua văn kiện và nội dung Đại hội chu đáo. Khác với các nhiệm kỳ trước, Thường trực Hội tổ chức thông qua tại cơ sở và mời Thường trực Đảng ủy các địa phương cùng tham dự để thống nhất, tạo điều kiện cho các cơ sở chuẩn bị chu đáo về nội dung, thời gian thực hiện theo kế hoạch. Các đại hội ở cơ sở đều tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy trình các bước tổ chức đại hội theo Hướng dẫn 107 của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Nhờ đó, 24/24 cơ sở tổ chức Đại hội đều thành công tốt đẹp, trong đó có 23/24 cơ sở Hội đại hội đại biểu, 01/24 cơ sở hội đại hội toàn thể.  Các Đại hội đều chỉ bầu một lần bằng phiếu kín cho kết quả Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra, Trưởng ban kiểm tra cấp cơ sở và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội CCB TP.

Hiện nay còn Hội CCB phường Lê Hồng Phong, do thiếu nhân sự nên chưa đại hội. Thường trực hội CCB TP tích cực phối hợp với Đảng ủy phường Lê Hồng Phong hoàn thành công tác chuẩn bị để Hội CCB phường hoàn thành Đại hội trong tháng 4/2022. Phấn đấu 100% các cơ sở hội hoàn thành đại hội cấp mình trước  ngày 31/5/2022 theo quy định./.

Nguyễn Đức Việt