Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

05/09/2022 16:39    446

Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin

 cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tài liệu đính kèm: THONG-BAO-DANH-SACH-NGUOI-PHAT-NGON-2022.pdf