Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Công ước chống tra tấn và Một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

30/09/2022 16:29    241

Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng Nghị quyết số 39/46 ngày 10/12/1984 và có hiệu lực từ ngày 26/6/1987) là một trong những điều ước quốc tế đa phương quan trọng về quyền con người của Liên hợp quốc thể hiện ý chí của nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới, mong muốn sớm loại bỏ hành vi đối xử hoặc hình phạt tàn bạo, vô nhân đạo ra khỏi đời sống xã hội.

Ngày 07/11/2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký tham gia Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Ngày 28/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn Công ước về chống tra tấn.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền, thông tin, phổ biến nội dung cơ bản và các quy định quan trọng của Công ước sâu rộng đến cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố, Phòng Tư pháp giới thiệu tài liệu phổ biến nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn và Một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn (có file đính kèm).

Phòng Tư pháp

Tài liệu đính kèm: Công ước chống tra tấn và Một số quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.doc