Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Bản tin nội bộ thành phố Quảng Ngãi - Kỳ tháng 4/2024

12/04/2024 08:38    215

Bản tin nội bộ thành phố Quảng Ngãi - Kỳ tháng 4/2024

 

* TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hoá thế giới, Người đã để lại cho dân tộc ta một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; trong đó quan điểm về phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xây dựng thành công nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam giai đoạn hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ

Tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về một nền dân chủ mang bản chất giai cấp công nhân ở Việt Nam. Người quan niệm dân chủ có nghĩa “dân là chủ và dân làm chủ”. Người nhấn mạnh: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ”, “chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ”.

Trong chế độ dân chủ, Người xác định mối quan hệ giữa nhà nước với nhân dân là mối quan hệ giữa người chủ nhà nước là Nhân dân với người cán bộ nhà nước là công bộc của dân, do dân bầu ra, được nhân dân uỷ quyền. Và để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, Hồ chí Minh khẳng định phải: Xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ rộng rãi. Chính vì thế, ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hồ Chí Minh đã trực tiếp chỉ thị xây dựng và ban hành bản Hiến pháp năm 1946, đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho việc thực hiện quyền lực của nhân dân. Tại Điều 6 Hiến pháp năm 1946 xác định: “Tất cả các cơ quan nhà nước đều phải dựa vào Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự kiểm soát của Nhân dân. Tất cả các nhân viên cơ quan nhà nước đều phải trung thành với chế độ dân chủ nhân dân, tuân theo Hiến pháp và pháp luật, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân

Người khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều là của dân, bao nhiêu lực lượng đều ở nơi dân”. Đây là điểm khác biệt về bản chất giữa nhà nước của dân với các nhà nước đã từng tồn tại trong lịch sử. Trong đó: Nhà nước của dân là tất cả mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. Nhân dân lao động làm chủ nhà nước tất yếu dẫn đến hệ quả là nhân dân có quyền kiểm soát nhà nước. Cử tri bầu ra các đại biểu, uỷ quyền cho các đại biểu đó bàn và quyết định những vấn đề quốc kế dân sinh. Nhà nước do dân là nhà nước do dân tạo ra và nhân dân tham gia quản lý. Người khẳng định: Việc nước là việc chung, mỗi người điều phải có trách nhiệm “ghé vai gánh vác một phần”. Nhà nước vì dân là nhà nước lấy lợi ích chính đáng của nhân dân làm mục tiêu. Tất cả đều vì lợi ích của nhân dân; ngoài ra không có bất cứ một lợi ích nào khác. Một nhà nước vì dân là từ Chủ tịch nước đến công chức bình thường đều phải làm công bộc, đày tớ cho nhân dân. Mọi công chức từ nhân viên đến Chủ tịch nước đều do dân uỷ thác cho và phải phục vụ nhân dân.

Sau khi đất nước được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền để điều hành nhà nước một cách có hiệu quả. Theo Người, một nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật và phải làm cho pháp luật có hiệu lực trong thực tế. Do vậy, để đảo bảo được việc thực hiện quyền lực của Nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ chăm lo đến việc xây dựng hệ thống pháp luật ở nước ta mà còn quan tâm đến việc đưa pháp luật vào đời sống, tạo ra cơ chế để đảm bảo pháp luật được thi hành, cơ chế kiểm tra, giám sát việc thi hành đó trong các cơ quan nhà nước và trong Nhân dân.

Quán triệt và thực hiện tư tưởng của Người, qua gần 40 năm đổi mới đất nước, cùng với đổi mới hệ thống chính trị, Đảng ta đã tập trung xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam với các nội dung trọng tâm: đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan quyền lực, cải cách nền hành chính nhà nước, cải cách tư pháp. Quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực được phát huy, một số chính sách và quy chế bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân, trước hết ở cơ sở được mở rộng và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lành mạnh hoá các lĩnh vực đời sống xã hội, giữ vững sự ổn định lâu dài của đất nước.

Ngày nay, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, để phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, chúng ta phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng của Người về phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

* CÔNG TÁC ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ

2. Sinh hoạt chính trị tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 29/3/2024, BTV Thành uỷ ban hành Công văn số 1327-CV/TU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (viết tắt là bài viết của Tổng Bí thư); trong đó có chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng phải nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả gắn với các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị… Để việc sinh hoạt đạt hiệu quả, Ban biên tập Bản tin tóm tắt một số nội dung bài viết như sau:

Bài viết tái hiện những trang sử vẻ vang của dân tộc

Bài viết có 3 phần, trong đó, ở hai phần đầu, Tổng Bí thư đã tái hiện và khẳng định những truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi “Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” đến khi “Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Bài viết chỉ rõ sự ra đời của Đảng là một bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Đó chính là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Từ đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc tiến hành thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước thông qua những chiến thắng vang dội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giai đoạn 1930-1975.

Bài viết còn tái hiện những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, đường lối đổi mới đất nước chính là một trong những thành tựu nổi bật của Đảng ta, đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước. Qua các kỳ Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, đường lối đổi mới đã không ngừng được hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực, tiêu biểu là đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, xã hội, con người, đường lối an ninh, quốc phòng, đối ngoại; đặc biệt là đường lối xây dựng Đảng và hệ thống chính trị... 

Điểm lại những dấu ấn và đặc trưng nổi bật của đường lối đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực, Tổng Bí thư khẳng định: Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đây là nhận định rất cô đọng, đã khái quát giá trị của đường lối đổi mới đất nước cũng như bài học cốt lõi trong thành công của đường lối đổi mới chính là sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở khái quát những kết quả to lớn đã đạt được, bài viết khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đây là nhận định khách quan, khoa học, trên cơ sở tổng kết thực tiễn phát triển đất nước cũng như kết quả của quá trình lãnh đạo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Tổng Bí thư khẳng định, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong 94 năm qua, Đảng ta đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng; truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu; truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí; truyền thống đoàn kết quốc tế thuỷ chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên phải biết kế thừa những truyền thống tốt đẹp đó và phát huy hơn nữa để làm vẻ vang những truyền thống quý báu của Đảng.

Bồi đắp niềm tự hào, tự tin, vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng

Bài viết của Tổng Bí thư đã bồi đắp thêm cho mỗi chúng ta niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi ra đời cho đến nay. Niềm tự hào đó chính là hành trang để mỗi cán bộ, đảng viên tận dụng những thời cơ, vượt qua những thách thức, tiếp tục vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Nhìn về chặng đường phía trước, bài viết chỉ ra những khó khăn, thách thức từ bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước. Từ đó, đã đặt ra yêu cầu: “Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được, và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn, thách thức; mà trái lại, cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030”. Đây vừa là việc giao nhiệm vụ của người đứng đầu Đảng ta, đồng thời vừa là lời cổ vũ, động viên khích lệ với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nêu cao tinh thần tự tin, thận trọng, trách nhiệm để thực hiện tốt những mục tiêu mà Đảng ta đã đặt ra trong chiến lược phát triển đất nước qua các giai đoạn.

Tổng Bí thư kết thúc bài viết bằng một lời hiệu triệu chạm đến trái tim của bao người dân Việt Nam: “Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và Dân tộc Việt Nam anh hùng; tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Ba cụm từ quan trọng được nhắc đến là “tự hào”, “tin tưởng”, “quyết tâm” đã khái quát những “hành trang” cần có của mỗi cán bộ, đảng viên để có thể kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang của Đảng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước.

3. Phát huy ưu thế công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới

Hiện nay, ngoài các phương thức truyền thông khác, thì tuyên truyền miệng là một nhiệm vụ không thể thiếu trong công tác tuyên truyền của Đảng. Xác định đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở là “cầu nối” quan trọng gắn kết mối quan hệ giữa các cấp uỷ đảng, chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong những năm qua, BTV Thành uỷ đã tập trung chỉ đạo xây dựng, duy trì và phát huy có hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên (BCV, TTV) ở cơ sở.

Thường xuyên rà soát, lựa chọn các đồng chí cán bộ, đảng viên ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau có trình độ chuyên môn tốt, trình độ lý luận chính trị vững vàng. Đặc biệt là có khả năng làm tốt công tác tuyên truyền và nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc để đưa vào đội ngũ Báo cáo viên của Thành ủy. Đồng thời, chỉ đạo mỗi xã, phường phải thành lập đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở.

          Mỗi tháng, Ban Tuyên giáo Thành ủy đều có văn bản định hướng những nội dung cần tập trung tuyên tuyền trong tháng; thông qua Câu lạc bộ Thông tin thời sự thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã mời Báo cáo viên của Trung ương, Báo cáo viên Tỉnh hoặc những đồng chí công tác trong các lĩnh vực có liên quan để thông tin thời sự, cung cấp thông tin mới, định hướng cho cho đội ngũ BCV và TTV để các đồng chí có đầy đủ thông tin tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Có thể khẳng định, kết quả hoạt động của đội ngũ BCV, TTV đã góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Thành uỷ đã đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền miệng trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định: Một số cấp ủy chưa nhận thức, quan tâm đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng; chất lượng hoạt động của BCV, TTV còn hạn chế, thiếu sắc bén, tính thuyết phục, tính chiến đấu chưa cao, chậm đổi mới nội dung, phương thức; việc cung cấp thông tin có lúc, có nơi chưa đầy đủ; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ, chính sách đối với đội ngũ BCV, TTV chưa được quan tâm đúng mức.

Trong bối cảnh hiện nay, với tốc độ xuất hiện nhanh chóng, đa chiều của thông tin; sự gia tăng lượng thông tin giả, thông tin sai trái, phản động trên môi trường không gian mạng tác động nhanh chóng, sâu rộng tới dư luận xã hội dẫn đến yêu cầu, đòi hỏi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có được những thông tin chính thống, đầy đủ, chính xác, có tính định hướng của Đảng, Nhà nước thông qua đội ngũ BCV, TTV ngày càng cao. Để đáp ứng được những yêu cầu nêu trên, công tác tuyên truyền miệng thời gian đến, cần chú trọng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, xác định công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng; trong đó, đội ngũ BCV, TTV là lực lượng nòng cốt. Vì vậy, phải luôn quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV, TTV đảm bảo số lượng, chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín, tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền miệng. Tăng cường tính định hướng trong thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; định hướng những giá trị chuẩn mực đạo đức, văn hóa, xã hội; gắn kết chặt chẽ công tác tuyên truyền miệng với hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thứ ba, thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ BCV, TTV. Duy trì đều đặn chế độ sinh hoạt, trực báo đội ngũ BCV, TTV để nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời báo cáo với BTV Thành ủy tập trung chỉ đạo xem xét, giải quyết những vấn đề nỗi cộm, bức xúc xã hội đang quan tâm.

Thứ tư, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của Ban Tuyên giáo trong việc cung cấp thông tin, định hướng, hướng dẫn hoạt động đối với đội ngũ BCV, TTV. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng.

Một lần nữa có thể khẳng định rằng công tác tuyên truyền miệng là sự giao tiếp và đối thoại sinh động giữa người nói và người nghe, thực hiện có hiệu quả thông tin hai chiều trong quá trình dân chủ hóa thông tin trong Đảng và trong xã hội; đồng thời, nó còn chuyển tải được nhiều vấn đề quan trọng mà vì nhiều lý do khác nhau, các phương tiện thông tin đại chúng khác không thực hiện được. Ngay cả trong thời đại ngày nay, khi công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, số hóa thông tin, mạng xã hội phát triển như vũ bão, đem đến nhiều tiện ích cũng như đặt ra nhiều thách thức cho công tác tư tưởng của Đảng nhưng công tác tuyên truyền miệng vẫn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thay thế.

4. Một số kết quả sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 09.6.2014 của BCH Trung ương khoá XI.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhận thức của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững được nâng lên. Việc xây dựng, phát triển con người TP. Quảng Ngãi về đức, trí, thể, mỹ được quan tâm, chú trọng, với nhiều hoạt động phong phú, góp phần phổ biến lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, văn học, nghệ thuật, khoa học từng bước hướng vào việc xây dựng con người TP. Quảng Ngãi có thế giới quan khoa học, chân - thiện - mỹ. Môi trường, đời sống văn hóa có bước cải thiện; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả tích cực. Đến nay, 139/139 thôn, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước. Năm 2023, có 96,45 % gia đình đạt chuẩn văn hóa; 94,9% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; 100% cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; 100 xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa được nâng cao; cơ sở vật chất văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư. Công tác xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa được chú trọng. Các cuộc vận động, phong trào đã được chỉ đạo, tổ chức thực hiện kịp thời; tình làng, nghĩa xóm, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau ngày càng tăng cường, phát huy, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai ngày càng sâu rộng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng thêm niềm tin và đồng thuận của toàn xã hội. Việc xây dựng văn hóa trong chính trị được đẩy mạnh. Phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực. Văn hóa doanh nghiệp ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh bước đầu được tôn vinh.

          Tuy nhiên, qua thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng và phát triển văn hóa, con người chưa thường xuyên, sâu rộng. Tình trạng thanh thiếu niên phạm tội, hành vi ứng xử, đạo đức kém, thiếu ý thức trách nhiệm đối với gia đình, xã hội vẫn còn diễn ra; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chưa thường xuyên, nền nếp, vẫn còn tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn. Một bộ phận Nhân dân còn xem nhẹ danh hiệu “Gia đình văn hoá” nên chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm trong tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Việc thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa còn hạn chế, vẫn còn dựa vào nguồn kinh phí của Nhà nước là chính…

Để văn hoá thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng và phát triển con người TP. Quảng Ngãi phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, trong thời gian đến các cấp, ngành quan tâm thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, giá trị của văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Hai là, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 15-KH/TU ngày 04/3/2021 của BTV Thành ủy về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình hành động của Thành uỷ khoá XVI thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII (các nhiệm vụ về văn hoá); Nghị quyết chuyên đề số 02-NQ/TU ngày 19/8/2021 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố và các Đề án của UBND thành phố về thực hiện nếp sống văn minh, trật tự đô thị.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng môi trường và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết chế văn hóa, nhất là ở cơ sở. Đồng thời, thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa gắn với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam nói chung, quê hương, con người TP. Quảng Ngãi nói riêng đến bạn bè trong và ngoài nước.

5. TP. Quảng Ngãi nâng cao chất lượng, hiệu quả  giải quyết công việc.

Công tác cải cách hành chính(CCHC) và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về CCHC và kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

Trong năm 2023, thành phố đã có nhiều cố gắng, nổ lực trong công tác chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ CCHC trên địa bàn; đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành; tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn đạt 98,8% đối với thành phố, đạt 99,3% đối với xã, phường; công tác chuyển đổi số đã đạt được nhiều kết quả tốt; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của thành phố đạt 47% (4.126/8.768 hồ sơ) trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, đối với xã, phường đạt 33% (29.164/88.258 hồ sơ); công tác CCHC công được triển khai thực hiện theo đúng lộ trình quy định; cải cách tổ chức bộ máy và chế độ công vụ luôn được chú trọng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên. Trong quý I/2024, tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thành phố là 2.134 hồ sơ (Trực tuyến: 1.294 hồ sơ; trực tiếp: 697 hồ sơ). Kết quả đã giải quyết 1.786 hồ sơ, đạt 83,7%; đang thụ lý giải quyết 348 hồ sơ.

Tuy nhiên, qua đánh giá kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa xứng tầm với vị thế của thành phố (đứng thứ 11/13 huyện, thị xã, giảm 3 bậc so với năm 2022); tình trạng chậm trễ trong giải quyết TTHC, thực hiện nhiệm vụ được tỉnh, thành phố giao chưa được cải thiện; tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu chưa cao, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh. Công tác số hóa hồ sơ, TTHC tỷ lệ chưa cao. Một số xã, phường chưa thật sự quan tâm chỉ đạo công tác CCHC…

Để cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của thành phố trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2024 một cách cụ thể. Trong đó, tập trung vào các giải pháp khắc phục việc thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm của năm 2023 và giữ vững điểm đối với các tiêu chí đã đạt được trong năm 2023. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác CCHC tại đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục quán triệt tinh thần 04 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, phải giảm tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết bị quá hạn xuống dưới 03%, nhất là trong lĩnh vực đất đai.

Kế hoạch CCHC năm 2024 đảm bảo nội dung công việc phải chi tiết, rõ nhiệm vụ của từng tháng, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể đối với từng nhiệm vụ, đồng thời giao nhiệm vụ cho công chức làm đầu mối theo dõi thường xuyên để tham mưu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đôn đốc, nhắc nhở theo từng tháng. Lấy tiêu chí thực hiện nhiệm vụ CCHC để làm căn cứ nhận xét, đánh giá phân loại chất lượng công chức hàng năm.

  Nghiên cứu các giải pháp và xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai hiệu quả việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến; bố trí trang thiết bị, phân công công chức trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp cho tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, nhất là đối với những TTHC thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; triển khai, quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động tại các cơ quan, đơn vị gương mẫu, đi đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến đối với các TTHC đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

  Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chấp hành nghiêm quy chế làm việc của UBND thành phố; tập trung giải quyết các nhiệm vụ cấp trên giao kịp thời, đúng tiến độ, nhất là các nhiệm vụ giao có thời hạn theo chỉ đạo.

6. Nghĩa Phú hành trình xây dựng xã trở thành phường.

Chỉ khoảng 5 năm trở lại đây, diện mạo xã Nghĩa Phú đã có nhiều thay đổi rõ nét. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang; tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn có những bước phát triển mạnh mẽ; cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng dịch vụ – thương mại và tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp; nhiều công trình, dự án đã và đang được triển khai thực hiện. Đảng ủy, UBND xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo lộ trình từ xã lên phường.

          Xã Nghĩa Phú trước đây là xã ven biển thuộc huyện Tư Nghĩa, nay thuộc TP. Quảng Ngãi, cách trung tâm TP. Quảng Ngãi khoảng 10km, gồm 04 thôn: Cổ Luỹ - Làng Cá, Cổ Luỹ Bắc – Vĩnh Thọ, Thanh An – Phú Thọ, Cổ Luỹ Nam, diện tích tự nhiên 435,38ha, dân số khoảng 1.891 hộ dân, với hơn  7.500 nhân khẩu. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, thủy sản thuần túy; trình độ công nghệ lạc hậu; cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ chưa được hình thành; kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội còn nhiều thiếu thốn; hệ thống giao thông chủ yếu là đường đất dân sinh; chưa có điện sinh hoạt. Hệ thống cơ sở y tế, giáo dục chủ yếu là trưng dụng lại các cơ sở cũ xuống cấp. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ xã Nghĩa Phú đã chỉ đạo Hợp tác xã Nông nghiệp kịp thời cung ứng các loại giống lúa mới, chỉ đạo người dân chuyển đổi thành công việc sản xuất 3 vụ sang 2 vụ/năm và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năng suất và sản lượng cây trồng, vật nuôi tăng khá. UBND xã tập trung đưa đường dây điện trung thế về trung tâm xã. Nhờ có điện lưới quốc gia, bộ mặt xã Nghĩa Phú đã có nhiều đổi thay, từng bước giải quyết những khó khăn trong đời sống người dân trong những năm đầu thành lập xã.

          Sau khi được sáp nhập vào Thành phố (ngày 01/01/2014), xã Nghĩa Phú được các cấp, ngành quan tâm đầu tư nhiều công trình, dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa. Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có điều kiện đầu tư, phát triển. Diện mạo của xã đã có sự thay đổi nhanh chóng. Cầu Cổ Lũy nối xã Nghĩa Phú với xã Tịnh Khê. Cầu An Phú nối Nghĩa Phú với Nghĩa An. Đường Trường Sa nối trung tâm TP. Quảng Ngãi với Nghĩa Phú. Các trục đường chính được đầu tư nâng cấp, bê tông hóa. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội được đầu tư ngày càng hoàn thiện tạo động lực mạnh mẽ cho địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ. Đến nay, Xã đã đạt 11/13 tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật.

          Trong những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu của tỉnh và thành phố nên đường giao thông kết nối với trung tâm Thành phố và các xã lân cận vô cùng thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Phạm Tấn Phước - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Phú cho biết: “Hiện nay, với những điều kiện cụ thể, xã đã có bước chuyển mình, thay đổi nông - ngư nghiệp sang thương mại dịch vụ gắn kết với phát triển du lịch phù hợp với mục tiêu, định hướng của Thành phố đến năm 2025 trở thành phường”.

          Kinh tế của Xã tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế năm 2023 đạt gần 570 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm là 4 - 6%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 49 triệu đồng người/năm. Đến nay, Xã chỉ còn 1,26% hộ nghèo. Các thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng từng bước đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Hệ thống cơ sở vật chất các cấp học đều được đầu tư khang trang, sạch đẹp, đạt tiêu chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Nghĩa Phú hiện có 01 Trường Mầm non công lập, 01 Trường Tiểu học & Trung học cơ sở. Trường Trường Tiểu học & Trung học cơ sở xã Nghĩa Phú đang được Thành phố đầu tư xây dựng cơ sở mới quy mô, hiện đại với kinh phí 50 tỷ đồng. Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú - Võ Thị Lệ Thu cho biết: “Được sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố và sự đồng tình, đoàn kết, góp sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những chính sách của địa phương đề ra trong quá trình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội. Hiện diện mạo của xã ngày càng phát triển, khang trang hơn”.

          Xã Nghĩa Phú, một vùng đất kiên cường, bất khuất trong đấu tranh cách mạng. Nay đang tiếp tục đạt được những thành quả trong xây dựng và phát triển. Nghĩa Phú đã thật sự chuyển mình cùng với sự phát triển của TP. Quảng Ngãi. Ngày càng có thêm nhiều người dân ở các vùng miền khác nhau đã tin tưởng chọn mảnh đất Nghĩa Phú làm nơi neo đậu, làm quê hương thứ hai của mình để sinh sống và đầu tư sản xuất. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa sẽ giúp Nghĩa Phú tiếp tục vươn mình cao hơn và xa hơn và mục tiêu mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã nhà hướng đến đó là xã Nghĩa Phú trở thành phường vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Quảng Ngãi lần thứ XVI.

* KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH

7. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong quý I năm 2024.

Trong quý I/2024, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất (giá SS 2010) ước thực hiện 13.153,26 tỷ đồng, đạt 29,47%KH năm, tăng 7,76% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ ước 5.587,69 tỷ đồng, đạt 31,25% KH năm, tăng 7,49 % so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất Công nghiệp - Xây dựng ước 6.805,64 tỷ đồng, đạt 28,32% KH năm, tăng 8,74% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất Nông nghiệp ước 759,9 tỷ đồng, đạt 28,04% KH năm, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 1.036,834 tỷ đồng, bằng 19,69% dự toán HĐND thành phố giao, bằng 110,99% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ, trong đó hoạt động buôn bán, dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, vận tải hành khách và hàng hóa... diễn ra khá sôi động, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Công tác quy hoạch tiếp tục được triển khai thực hiện như: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Công viên Quảng trường biển, kết hợp Khu đô thị - dịch vụ sinh thái thành phố; Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Đông Bắc thành phố; Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên Núi Thiên Bút... Triển khai rà soát tiêu chí phân loại đô thị loại II thành phố (dự kiến mở rộng khu vực nội thị) và đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị đối với khu vực 07 xã: Tịnh Khê, Tịnh Ấn Tây, Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng, Tịnh Long, Tịnh An và Nghĩa Phú dự kiến thành lập các phường thuộc thành phố. Công tác giải ngân đầu tư xây dựng ước thực đến tháng 3/2024 là 34,2/391,43 tỷ đồng, đạt 8,74% KH vốn giao.

Thực hiện tốt các hoạt động phục vụ Tết nguyên đán Giáp Thìn – 2024; Giáo dục thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; tập trung nâng cao chất lượng nhà vệ sinh trong cơ quan, trường học, cơ sở y tế và nhà vệ sinh công cộng trên địa bàn. Duy trì tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết nguyên đán. Thực hiện đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho 638 lao động, đạt 9,82% KH năm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững ổn định, giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Trong quý II/2024, thành phố tiếp tục chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm tổ chức, quản lý tại bãi biển Mỹ Khê; Kế hoạch phát triển kinh tế đêm; phát triển du lịch cộng đồng. Tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của thành phố. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, áp dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Chỉ đạo sơ kết vụ Đông Xuân và triển khai sản xuất vụ hè thu 2024.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục 4 xã thực hiện xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để khai thác các khoản thu ngân sách nhà nước. Phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thát cát trái phép. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trong quý II/2024…

8. Thành phố phát triển văn hoá đọc trong thời đại số.

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ với nhiều phương tiện nghe nhìn và các trang mạng xã hội đã lấy đi nhiều thời gian của mỗi người. Việc đọc sách truyền thống có chiều hướng ngày càng bị ảnh hưởng. Để khơi dậy tình yêu đối với sách, nhất là đối với những người trẻ, học sinh, hàng năm thành phố tổ chức nhiều hoạt động khuyến đọc, định hướng cho học sinh trong việc đọc sách.

Thành phố hiện có 01 Thư viện trung tâm và 05 điểm đọc cơ sở (điểm đọc các phường Chánh Lộ, Nghĩa Chánh, Trần Phú, Quảng Phú và xã Nghĩa Dũng), với khoảng 17.000 đầu sách. Trên 40 Thư viện trường học: bậc Tiểu học, THCS; 23 tủ sách pháp luật tại xã, phường và nhiều điểm đọc tại các Siêu thị… Thư viện thành phố thường xuyên mở cửa phục vụ 5 ngày/tuần theo các mô hình: Phục vụ theo phiếu yêu cầu đối với đối tượng là bạn đọc nghiên cứu, phục vụ kho mở đối với bạn đọc thiếu nhi. Ngoài ra, Thư viện còn tổ chức cho mượn tập thể về cơ sở. Các điểm đọc cơ sở, quản lý mở cửa phục vụ 3 buổi/tuần. Trung bình sách luân chuyển mỗi điểm đọc 800 bản sách/năm.

Xác định tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hằng năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như: tuyên truyền trên sóng phát thanh của thành phố và Đài truyền thanh các xã, phường; treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, bảng LED, cổng chào điện tử… Đặc biệt, trong tháng 4 hàng năm, nhiều hoạt động khuyến đọc được tổ chức sôi nổi và thiết thực trên toàn địa bàn nhằm hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền Thế giới 23/4.

Thư viện thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động phục vụ người đọc sách, báo mở rộng phục vụ nhiều đối tượng khác nhau; xây dựng vốn tài liệu có chất lượng về hình thức lẫn nội dung, nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc, cải tiến thủ tục cấp thẻ, mượn trả tài liệu, tuyên truyền giới thiệu sách theo chủ đề, sách mới, sách phục vụ thiếu nhi, học sinh trong dịp hè.

Hàng năm, thành phố tổ chức Phòng đọc báo Xuân tại nhà Lễ tân Quảng trường phục vụ Nhân dân trong dịp Tết nguyên đán; thường xuyên giới thiệu sách nhân các ngày lễ lớn (10 lượt/năm), giới thiệu sách mới. Tổ chức Ngày hội đọc sách của Thành phố và tham gia đầy đủ các hội thi của tỉnh tổ chức. Phối hợp các Thư viện trường học và điểm đọc sách báo, xã phường tổ chức Ngày đọc sách. Bên cạnh đó, thành phố chỉ đạo các trường tổ chức nhiều hoạt động phát triển văn hoá đọc trong nhà trường như: huy động các nguồn lực để bổ sung sách trong thư viện, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tăng cường các hoạt động đọc, tăng số lượt đến thư viện, đầu tư phát triển tủ sách lớp học nhằm đưa sách đến gần học sinh hơn, tổ chức Ngày hội đọc sách và các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam.

Để xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là học sinh, thiếu niên, thanh niên, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải thiện môi trường đọc, đa dạng hóa các dịch vụ thư viện, thành phố đề ra nhiều giải pháp phát triển lan toả văn hoá đọc trong thời đại số như: 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung tuyên truyền với các hình thức đa dạng, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội về tầm quan trọng của việc phát triển văn hóa đọc.

Xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; tăng cường, vận động, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xây dựng, duy trì thói quen đọc sách (điện tử và chú trọng sách in, báo in) phù hợp với từng đối tượng.

  Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; rà soát, đề xuất trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách liên quan cần thiết, góp phần tạo môi trường đọc thuận lợi; khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển văn hóa đọc.

  Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và phát triển hệ thống thư viện công cộng từng bước hiện đại, có vốn tài liệu phong phú, thân thiện với người sử dụng, trở thành trung tâm thông tin, văn hóa, giáo dục của cộng đồng, nơi giao lưu giữa tác giả - tác phẩm với người đọc; phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập suốt đời của Nhân dân.

9. Điểm sáng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Công tác giảm nghèo, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội là một chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta, đây là vấn đề quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, luôn được Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Xác định nhiệm vụ, vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác giảm nghèo bền vững của địa phương, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2019-2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Quảng Ngãi đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, chủ động phối hợp triển khai, lồng ghép các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Nhiều chương trình hỗ trợ cho người nghèo, người cận nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được phát động triển khai với nội dung phong phú và đạt kết quả thiết thực, như: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở đại đoàn kết, hỗ trợ bò giống, hỗ trợ phương tiện sản xuất, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đi học; hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong nhân dịp Tết Nguyên đán....

Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phối hợp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, để chăm lo cho người nghèo; vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân giúp đỡ bằng tiền mặt, hiện vật để người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Từ năm 2019 đến nay, Quỹ vì người nghèo toàn thành phố đã vận động được trên 9,5 tỷ đồng (cấp thành phố: 5,2 tỷ; cấp xã: 4,3 tỷ); tiếp nhận hơn 2,870 tỷ đồng từ nguồn Quỹ của tỉnh; vận động được trên 39,147 tỷ đồng cho các Chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa trên 262 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp đỡ hàng nghìn gia đình phát triển sản xuất, khám, chữa bệnh và học sinh nghèo có điều kiện đến trường, hỗ trợ quà Ngày lễ, Tết.

Để người dân được tham gia xóa nghèo bền vững, Ủy ban MTTQ thành phố đã duy trì, thực hiện việc hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm. Từ năm 2019 – nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động quỹ Vì người nghèo thành phố đã hỗ trợ 145 con bò giống, trị giá 2,175 tỷ đồng; đây là hoạt động hỗ trợ cho người nghèo mang tính hiệu quả cao, đã có nhiều hộ gia đình được hỗ trợ thực hiện phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong dịp Tết nguyên đán hằng năm, Uỷ ban MTTQV thành phố vận động, tiếp nhận các nguồn hỗ trợ chức trao tặng quà cho tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn bình quân mỗi hộ nghèo là 01 triệu đồng, hộ cận nghèo 600.000 đồng. Riêng trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã chủ động tổ chức vận động, tiếp nhận và trao 13.497 suất quà, tổng giá trị gần 7 tỷ đồng cho 681 hộ nghèo; 1.650 hộ cận nghèo cùng hàng trăm hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đạt được những kết quả trên là nhờ có sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Thành uỷ Quảng Ngãi đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận; sự hướng dẫn, kiểm tra của Uỷ ban MTTQ tỉnh; sự quan tâm phối hợp của chính quyền, sự phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên; sự nỗ lực, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN thành phố và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN xã, phường; sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong việc tham gia giảm nghèo trên địa bàn, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo nay còn 0,92% (đầu năm 2019 là 2,03%).

10. Thành phố chú trọng phát triển dịch vụ du lịch.

Dịch vụ du lịch là một trong những ngành dịch vụ ưu tiên được TP. Quảng Ngãi chọn triển khai trong Đề án “Tập trung nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025”.

Theo báo cáo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, các điểm du lịch trên địa bàn thành phố tăng cao như: chùa Minh Đức khoảng 20.000 lượt khách, Mỹ Khê 10.000 lượt, Làng hoa Nghĩa Hà hơn 2.500 lượt, Rừng dừa nước Tịnh Khê trên 4.000 lượt khách; Khu Chứng tích Sơn Mỹ, Chùa Thiên Ấn, Điểm tham quan, trải nghiệm du lịch “Đi về nơi có gió”… đã thu hút rất nhiều lượt khác đến tham quan.

Xác định du lịch là một trong những ngành dịch vụ ưu tiên, do đó, thời gian qua, thành phố đã hỗ trợ và khuyến khích nhiều cơ sở du lịch, du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp, cộng đồng đã sửa sang, nâng cấp cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan, trang trí tiểu cảnh rực rỡ sắc màu để chào đón du khách. Đầu tư, mở rộng thêm nhiều hoạt động tham quan, vui chơi, trải nghiệm, “check in” thú vị… Đặc biệt, trong dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn – 2024, Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch cộng đồng Mỹ Khê đầu tư cầu tre, bè rớ, xây dựng các Home stay, chòi nghỉ trong rừng dừa và liên kết với các điểm nhà nghỉ, khách sạn lân cận đảm bảo phụ vụ lưu trú ít nhất 300 khách qua đêm khi có nhu cầu.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành xây dựng và chào bán các tour du lịch phong phú, hấp dẫn, kết nối các điểm đến nổi tiếng như: Lý Sơn, Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Thác Trắng, chùa Thiên Ấn, chùa Minh Đức, chùa Diệu Giác, điện Trường Bà..., đồng thời lồng ghép các điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn như: Gò Cỏ, đầm An Khê, Sơn Mỹ, Bình Thành, bàu Cá Cái, rừng dừa nước Cà Ninh, rừng dừa nước Tịnh Khê, cánh đồng hoa Nghĩa Hà. Qua đó, thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh tham quan và đăng ký các tour du lịch.

Định hướng phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, thành phố tập trung phát triển loại hình du lịch có thế mạnh như: du lịch văn hóa gắn với các di tích lịch sử - văn hóa, di tích tâm linh, du lịch biển, du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng…, trong đó, trước mắt ưu tiên phát triển các sản phẩm dịch vụ sinh thái nghỉ dưỡng biển tại khu du lịch biển Mỹ Khê và dịch vụ trên sông sau khi hoàn thành đập dâng sông Trà Khúc. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư hoàn thành và đưa vào hoạt động 01 khách sạn 5 sao tại khu du lịch biển Mỹ Khê. Khai thác và phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng kết hợp với phát triển nông nghiệp. Phối hợp phát huy các khu, điểm du lịch đã đang được đầu tư trên địa bàn như: khu chứng tích Sơn Mỹ, Núi và chùa Thiên Ấn, Bảo tàng tổng hợp tỉnh....

Tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển khách sạn, nhà nghỉ, dịch vụ home stay, nhất là các cơ sở lưu trú được xếp hạng để tăng số buồng lưu trú phục vụ khách du lịch; nhà hàng, quán ăn, quán bar, pub, cafe, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp thẩm mỹ và 01 khu vui chơi, giải trí hiện đại; các loại hình vui chơi giải trí dân gian kết hợp với hiện đại tại khu vực trung tâm thành phố (Thành phố hiện có 27 khách sạn và 173 nhà nghỉ, được nâng cấp đạt tiêu chuẩn, tiện nghi đầy đủ, chất lượng phục vụ lịch sự thân thiện; 190 nhà hàng, 330 quán cà phê có quy mô tương đối lớn).

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng phục vụ theo hướng chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự, thân thiện. Tổ chức thực hiện khu vực kinh doanh dịch vụ ẩm thực ban đêm, tuyến phố đi bộ kết hợp tham quan mua sắm ở một số tuyến đường trung tâm thành phố.

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, phát triển những sản phẩm du lịch mới như: du lịch thể thao (đua thuyền truyền thống, thể thao bãi biển...), du lịch về đêm. Hình thành và khai thác tuyến du lịch lấy TP. Quảng Ngãi là trung tâm kết nối với các vùng lân cận (TP. Quảng Ngãi - Bình Sơn - Trà Bồng; TP. Quảng Ngãi - Nghĩa Hành - Minh Long - Ba Tơ; TP. Quảng Ngãi - Lý Sơn - Bình Sơn; TP. Quảng Ngãi - Mộ Đức - Đức Phổ - Ba Tơ...).

Tiếp tục tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa các di tích lịch sử văn hóa như: di tích lịch sử Chùa Khánh Vân – xã Tịnh Thiện, Đình làng Sung Tích xã Tịnh Long, nhà lưu niệm Trương Quang Giao – xã Tịnh Khê,... nhằm phát huy các giá trị di sản thu hút khách tham quan phát triển du lịch. Tích cực phối hợp với sở, ngành tỉnh đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư có tiềm lực xây dựng các dự án phát triển du lịch trên địa bàn.

Nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu du lịch Quảng Ngãi, kích cầu du lịch thành phố phát triển, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành văn bản đề nghị các Thủ trưởng các cơ quan TMGV Thành uỷ; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị -xã hội thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục: Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lựa chọn trải nghiệm các tour du lịch nội tỉnh gắn với các điểm di tích, văn hóa - lịch sử, các làng nghề truyền thống, khu, điểm du lịch cộng đồng, nông thôn, sinh thái, biển đảo... nổi bật của tỉnh, đặc biệt là đối với các điểm thuộc địa bàn thành phố như: Khu Chứng tích Sơn Mỹ; rừng dừa nước Tịnh Khê, bãi tắm Mỹ Khê; làng hoa Nghĩa Hà; chùa Minh Đức,...do các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh đã được cấp giấy phép hoạt động tổ chức thực hiện. Cụ thể tham khảo thêm thông tin du lịch tỉnh thông qua fanpge Du lịch Quảng Ngãi, website Du lịch nông thôn Quảng Ngãi https://nongthon.dulichquangngai.vn.

* GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT

11. Hội LHPN xã Tịnh Long với mô hình “nồi cháo tình thương”.

Nhằm động viên tinh thần, san sẻ phần nào khó khăn cho người nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Từ đầu năm 2023 đến nay, Hội LHPN xã Tịnh Long tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình “Nồi cháo tình thương”, một việc làm tuy không mới nhưng đó là cả tấm lòng.

Mô hình “Nồi cháo tình thương” được Hội LHPN xã Tịnh Long thực hiện vào mỗi sáng ngày 16 âm lịch hàng tháng tại 04 điểm sinh hoạt văn hóa của các thôn. Vào các buổi chiều ngày hôm trước, các chị hội viên phân công đi chợ mua nguyên liệu và sơ chế để sẵn. Từ 3 giờ sáng tinh mơ, các chị hội viên đã tập trung đến thực hiện các công đoạn để nấu nồi cháo thơm ngon, nóng hổi phát cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình ý nghĩa này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tấm lòng hảo tâm bằng cả vật chất và công sức. Trong năm 2023, Hội LHPN xã Tịnh Long đã vận động số tiền là 54.270.000 đồng, đã thực hiện 12 đợt nấu cấp phát hơn 5.500 suất với tổng số tiền 50.095.000 đồng cho các người già hộ nghèo, cận nghèo, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

“Nồi cháo tình thương” của Hội LHPN xã Tịnh Long được cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trong địa phương hưởng ứng tích cực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Tịnh Long sẽ cố gắng hơn nữa để có thể phát được nhiều suất cháo tới tay người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thêm ấm lòng.

 

 

12. Tiếp bước em đến trường

Anh Phạm Văn Phú (sinh năm 1984), ở thôn Long Bàn, xã Tịnh An là người buôn bán, sửa chữa xe đạp trên địa bàn xã Tịnh An, đồng cảm với những em có hoàn cảnh khó khăn, không có xe đạp đến trường, anh Phú đã tìm kiếm, thu mua những chiếc xe đạp cũ rồi sửa chữa, lắp ráp, sơn sữa lại thành chiếc xe đạp mới để tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có phương tiện đến trường được thuận tiện hơn; mong muốn các em tiếp tục cố gắn, vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân tốt, có ích cho xã hội.

Từ năm 2020 đến nay, anh Phú đã sửa chữa, lắp ráp được 05 chiếc xe đạp, tổng trị giá 15 triệu đồng để tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm của Anh tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa hết sức thiết thực, được bà con nhân dân động viên, ủng hộ. Các em học sinh được nhận xe đạp do Anh tặng rất vui mừng, phấn khởi, có phương tiện để đến trường các em càng có thêm động lực để phấn đấu học tập tốt.

Ngoài ra, anh Phú còn rất tích cực trong việc tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương như: tham gia hiến máu nhân đạo, ra quân đảm bảo an toàn giao thông, dọn vệ sinh Nghĩa trang liệt sĩ… Thường xuyên tuyên truyền, vận động người thân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa./.