Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án 01-11-2021
2 71/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 01-11-2021
3 56/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp 01-11-2021
4 57/2020/QH14 Luật Thanh niên 01-11-2021
5 01/2021/NQ-HĐND Nghị quyết về việc giao cho UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư một số dự án Nhóm C theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Luật đầu tư công năm 2019. 30-07-2021
6 554/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2020 28-01-2021
7 03/2020/NQ-UBND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020 03-08-2020
8 01/2020/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 21-04-2020
9 02/2020/NQ-HĐND Nghị quyêt về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 21-04-2020
10 137/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 19-12-2019
11 139/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố 19-12-2019
12 140/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 19-12-2019
13 142/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 19-12-2019
14 23/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của thành phố Quảng Ngãi 18-11-2019
15 24/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành 18-11-2019
16 25/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 của UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện và trình tự thủ tục xét giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 18-11-2019
17 26/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Quảng Ngãi 18-11-2019
18 20/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 911/2005/QĐ-UBND ngày 19/8/2005 của UBND thị xã Quảng Ngãi ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng thị xã Quảng Ngãi 13-11-2019
19 21/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND ngày 16/12/2008 của UBND TP Quảng ngãi về việc triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân 13-11-2019
20 22/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ QĐ số 1169/2005/QĐ-UBND ngày 13/10/2005 của UBND thành phố Quảng Ngãi ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân thành phố Quảng Ngãi 13-11-2019
21 17/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 2177/2005/QĐ-UBND ngày 31/10/2005 ban hành Quy chế phối hợp giữa UBND thành phố Quảng Ngãi và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Quảng Ngãi trong việc tham gia quản lý nhà nước và Quyết định số 2178/2005/QĐ-UBND ngày 31/10/2005 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Quảng Ngãi 06-11-2019
22 18/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Thanh tra thành phố Quảng Ngãi 06-11-2019
23 19/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 31/01/2012 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Dự án Đầu tư và xây dựng thành phố Quảng Ngãi 06-11-2019
24 16/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 17/8/2010 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và cơ chế tài chính của Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi 10-10-2019
25 95/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết do HĐND thành phố ban hành 23-09-2019
26 96/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 23-09-2019
27 15/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND thành phố 26-08-2019
28 14/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ QĐ số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND TP về phân cấp quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho Ủy ban nhân dân các xã phường 01-08-2019
29 09/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1650/2006/QĐ-UBND ngày 04/7/2006 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch hành động của UBND thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 13/10/2008 của UBND thành phố về việc tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 19-07-2019
30 10/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 14/02/2007 của UBND thành phố Quảng Ngãi về việc thành lập Ban Quản lý Công trình công cộng thành phố Quảng Ngãi 19-07-2019