Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 17/KH-UBND Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thành phố năm 2021 29-01-2021
2 4696/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 24-12-2020
3 4254/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập BCĐ triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND TP Quảng Ngãi 28-11-2020
4 1751/TB-UBND Thông báo về việc tham gia tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 26-11-2020
5 5613/UBND Về việc triển khai xây dựng chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thành phố 18-11-2020
6 1727/TB-UBND Thông báo về việc tham gia tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thành phố 10-11-2020
7 803/UBND Về việc lập danh sách cán bộ tham gia khóa đào tạo công tác duy trì, cải tiến và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 28-02-2020
8 2779/UBND Về việc thực hiện Kế hoạch chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 27-05-2019
9 1300/UBND Về việc đăng ký danh sách cán bộ tham gia khóa đào tạo về chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 18-03-2019
10 4381/TB-UBND Thông báo về việc triệu tập tham dự lớp tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ở các xã, phường giai đoạn 2018-2019 22-12-2018
11 TL Danh mục kiểm soát tài liệu có nguồn gốc bên ngoài hiện hành (quý 3-2018) 08-08-2018
12 BC-UBND Báo cáo Danh sách UBND các xã, phường trên địa bàn TP triển khai XD và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong 2 năm 2018-2019 18-06-2018