Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 599/BC-UBND Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 (Trình kỳ họp HĐND cuối năm 2023) 13-12-2023
2 596/BC-UBND Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 (Trình kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2023) 13-12-2023
3 598/BC-UBND Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 (Trình kỳ họp HĐND cuối năm 2023) 13-12-2023
4 15/GM-HĐND Giấy mời dự kỳ họp thứ 17, kỳ họp cuối năm - HĐND thành phố 13-12-2023
5 557/BC-UBND Báo cáo Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, bức xúc của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023), HĐND thành phố khóa XII 04-12-2023
6 19/GM-HĐND Giấy mời Dự kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 14-12-2022
7 215/BC-BPC Báo cáo thẩm tra các Báo cáo của UBND thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Chi cục thi hành án dân sự thành phố trình HĐND thành phố khóa XII tại kỳ họp thứ 6 24-12-2021
8 318/TTr-UBND Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phó và xã, phường giai đoạn 2021-2025. 24-12-2021
9 316/TTr-UBND Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố về việc thông qua Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý điều hành của thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025. 24-12-2021
10 223/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra về Dự thảo Nghị quyết về Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố và xã, phường giai đoạn 2021 - 2025 24-12-2021
11 677/BC-UBND Báo cáo trả lời ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XII 24-12-2021
12 222/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý điều hành của thành phố Quảng Ngãi, giai đoạn 2021 - 2025 24-12-2021
13 221/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về Đề án đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị giai đoạn 2021 - 2025 24-12-2021
14 218/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 24-12-2021
15 219/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương 24-12-2021
16 217/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế năm 2022 24-12-2021
17 220/BC-HĐND Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 24-12-2021
18 671/BC-UBND Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022 23-12-2021
19 214/BC-BPC Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các kết luận tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố trong năm 2020, 2021 21-12-2021
20 Báocáo Báo cáo tổng kết công tác hội thẩm năm 2021 của Đoàn Hội thẩm nhân dân thành phố Quảng Ngãi 21-12-2021
21 240/BC-MTTQ-BTT Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Quảng Ngãi cuối năm 2021 21-12-2021
22 212/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND thành phố năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 21-12-2021
23 211/TTr-HĐND Tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp trường lệ năm 2022 của HĐND thành phố Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 21-12-2021
24 663/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 21-12-2021
25 311/TTr-UBND Tờ trình thông qua phương án xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương 21-12-2021
26 310/TTr-UBND Tờ trình phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 21-12-2021
27 662/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021 và xây dựng dự toán NSNN năm 2022 21-12-2021
28 664/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của thành phố Quảng Ngãi 21-12-2021
29 309/TTr-UBND Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 21-12-2021
30 314/TTr-UBND Tờ trình thông qua đề án đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, giai đoạn 2021 - 2025 21-12-2021