Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 1389/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Quảng Ngãi 15-12-2023
2 2240/TB-UBND Về việc Công bố công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi 13-11-2023
3 301/TTr-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi 07-11-2023
4 289/TTr-UBND Về việc thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 24-10-2023
5 3970/UBND-XD V/v giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện bồi thường, GPMB dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ tại xã Tịnh Kỳ 19-10-2023
6 3970/UBND-XD V/v giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện bồi thường, GPMB dự án Cảng cá và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá Sa Kỳ tại xã Tịnh Kỳ 19-10-2023
7 3914/UBND-XD V/v chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Nâng cấp chỉnh trang đô thị thành phố Quảng Ngãi (tuyến đường Hai Bà Trưng - đoạn từ đường Quang Trung đến đường Nguyễn Chí Thanh) 17-10-2023
8 1362/TB-UBND Thông báo Công bố công khai danh mục công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Quảng Ngãi 25-09-2023
9 87/KL-UBND Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất, quản lý, sử dụng đất tại khu vực Đảo Ngọc, xã Tịnh An 20-09-2023
10 3418/UBND-TN V/v công khai thông tin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng đối với dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, đoạn qua xã Tịnh Hòa, Tịnh Khê 15-09-2023
11 3395/UBND-TN V/v công khai thông tin nội dung Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch sử dụng đất để lấy ý kiến nhân dân 13-09-2023
12 915/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt bổ sung các công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Quảng Ngãi 08-09-2023
13 3852/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Quảng Ngãi 30-08-2023
14 3190/UBND-TN V/v đăng ký bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố (đợt 3 - lần 3) 28-08-2023
15 213/TTr-UBND Về việc phê duyệt Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 17-08-2023
16 3005/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Quảng Ngãi 17-08-2023
17 549/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Quảng Ngãi 10-06-2023
18 13/TB-UBND. Thông báo Về việc Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Quảng Ngãi 13-01-2023
19 1291/TB-UBND Thông báo v,v công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Quảng Ngãi. 15-03-2022
20 1387/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố Quảng Ngãi 27-01-2022
21 5114/UBND-XD V/v Công bố, công khai đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040. 30-11-2021
22 3963/UBND-TN V/v Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi. 19-09-2021
23 103/KH-UBND Thông báo về việc Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Quảng Ngãi 23-03-2021
24 1560/TB-UBND Thông báo công bố công khai Danh mục các công trình, dự án bổ sung vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi. 16-07-2020
25 92/TB-UBND Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi 21-04-2020