Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ ĐƯƠNG NHIỆM

 

BÍ THƯ THÀNH UỶ KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngô Văn Trọng
CÁC PHÓ BÍ THƯ THÀNH UỶ KHOÁ XVI
Trần Phước Hải ​​ Trà Thanh Danh
 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Chủ tịch
Trần Phước Hải
 
Phó Chủ tịch 
Phạm Xuân Sinh
Phó Chủ tịch
 
 
 
LÃNH ĐẠO UỶ BAN NHÂN DÂN
Chủ tịch
Trà Thanh Danh
Phó Chủ tịch
Nguyễn Lâm
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Anh
Phó Chủ tịch
Nguyễn Văn Nguyên
 
THƯỜNG TRỰC UBMTTQ VIỆT NAM
Chủ tịch
 Trương Thanh Bình
Phó Chủ tịch
Trần Ngọc Chiến
Phó Chủ tịch
 
 

 

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHOÁ XVI
1. Đặng Quang Bình 9. Võ Thành Vĩnh
2. Trương Thanh Bình 10. Phạm Xuân Sinh
3. Nguyễn Thanh Dưỡng 11. Trương Thanh Thảo​
4. Trần Phước Hải 12. Nguyễn Văn Nguyên
5. Nguyễn Lâm 13. Bùi Phú Huy​
6. Ngô Văn Trọng  
7. Trà Thanh Danh  
8. Nguyễn Anh Tuấn  
 
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ KHOÁ XVI
1. Nguyễn Văn Anh 20. Ngô Văn Trọng 39. Võ Thành Vĩnh
2. Tạ Công Ái 21. Lê Trung Nghĩa 40. Phạm Quốc Vương
3. Đặng Quang Bình 22. Nguyễn Văn Nguyên  
4. Tạ Thị Thanh Bình 23. Phạm Thị Phương Nhung  
5. Trương Thanh Bình 24. Lê Hồng Nông  
6. Nguyễn Thị Ngọc Dung 25. Đoàn Hùng Phương  
7.Nguyễn Thanh Dưỡng 26. Phan Duy Khánh  
8. Nguyễn Thị Tài Định 27. Trà Thanh Danh  
9. Trần Phước Hải 28. Phạm Xuân Sinh  
10. Bùi Văn Hậu 29. Trương Thanh Thảo  
11. Lâm Văn Viễn 30. Bùi Đức Thuận  
12. Bùi Phú Huy 31. Đỗ Minh Thủy  
13. Lê Minh Hưng 32. Nguyễn Thị Bích Thủy  
14. Nguyễn Văn Hưng 33. Vũ Thị Minh Thủy  
15. Phạm Thị Minh Hương 34. Võ Văn Trị  
16.  Nguyễn Anh Kiệt 35. Trần Đình Trường  
17. Nguyễn Lâm 36. Nguyễn Anh Tuấn  
18. Phan Khánh Lâm 37. Trần Thanh Tuấn  

19. Trần Quang Minh

38. Lê Thanh Tùng