Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 262/TCKH Về việc cung cấp danh sách đăng ký Hộ kinh doanh và Hợp tác xã Quý I/2023 18-05-2023
2 58/2020/QH14 Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án 01-11-2021
3 71/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống nhiễm virut gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 01-11-2021
4 56/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp 01-11-2021
5 57/2020/QH14 Luật Thanh niên 01-11-2021
6 01/2021/NQ-HĐND Nghị quyết về việc giao cho UBND thành phố quyết định chủ trương đầu tư một số dự án Nhóm C theo quy định tại Khoản 7 Điều 17 Luật đầu tư công năm 2019. 30-07-2021
7 203/TCKH V/v cung cấp danh sách đăng ký Hộ kinh doanh và hợp tác xã 08-07-2021
8 04/TB-TCKH hông báo lựa chọn tổ chức đấu giá thực hiện bán đấu giá tài sản được UBND thành phố phê duyệt phương án tại Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 22-06-2021
9 2328/UBND-KT Báo cáo số lượng hộ kinh doanh đã được cấp đăng ký kinh doanh và chấm dứt hoạt động trên địa bàn TP 16-06-2021
10 116/TCKH V/v cung cấp danh sách đăng ký Hộ kinh doanh và Hợp tác xã 23-04-2021
11 1063/UBND-KT Về việc phối hợp cung cấp danh sách các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi 26-03-2021
12 17/KH-UBND Kế hoạch duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thành phố năm 2021 29-01-2021
13 554/QĐ-UBND Quyết định Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND thành phố Quảng Ngãi năm 2020 28-01-2021
14 22/TCKH V/v cung cấp danh sách đăng ký Hộ kinh doanh và hợp tác xã 25-01-2021
15 4696/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 24-12-2020
16 4254/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập BCĐ triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND TP Quảng Ngãi 28-11-2020
17 1751/TB-UBND Thông báo về việc tham gia tập huấn kỹ năng đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 26-11-2020
18 5613/UBND Về việc triển khai xây dựng chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thành phố 18-11-2020
19 1727/TB-UBND Thông báo về việc tham gia tập huấn triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND thành phố 10-11-2020
20 03/2020/NQ-UBND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020 03-08-2020
21 84/TCKH V/v cung cấp danh sách đăng ký hộ kinh doanh và Hợp tác xã Quý I/2020 22-04-2020
22 01/2020/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 21-04-2020
23 02/2020/NQ-HĐND Nghị quyêt về việc điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 21-04-2020
24 803/UBND Về việc lập danh sách cán bộ tham gia khóa đào tạo công tác duy trì, cải tiến và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 28-02-2020
25 12/TCKH Danh sách hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh tháng 12/2019 04-02-2020
26 11/TCKH Danh sách hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh tháng 11/2019 04-02-2020
27 10/TCKH Danh sách hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh tháng 10/2019 04-02-2020
28 137/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 19-12-2019
29 139/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố 19-12-2019
30 140/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố 19-12-2019