Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

  Điện thoại 055 3822809 – Fax 055 3825350

    Hộp thư đơn vịthanhpho@quangngai.gov.vn

Website: http://thanhpho.quangngai.gov.vn 

(Một góc của trung tâm thành phố Quảng Ngãi)

 

 

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

VĂN PHÒNG THÀNH PHỐ

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822809 – Fax  3825350

E-mail: thanhpho@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN KIỂM TRA - THANH TRA

Địa chỉ: 57 Phan Đình Phùng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823133

  E-mail: ttra-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: 17 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823755

E-mail: tckh-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: 258 Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823901

E-mail: tp-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ 

Địa chỉ: 57 Phan Đình Phùng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3825709 - Fax 3825709

E-mail: nv-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: 333 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822575

E-mail: qldt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 116 Phan Đình Phùng– TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823858

E-mail: ldtbxh-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG KINH TẾ

Địa chỉ: 264 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823627 – Fax 3823627

E-mail: kt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 97 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823624

E-mail: gddt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3825918

E-mail: vhtt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 135 Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3821030

E-mail: tnmt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ: 258 Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3712508

E-mail: yt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Địa chỉ: 62 Phạm Văn Đồng – TP. Quảng Ngãi
Điện thoại 3837041
 
TRUNG TÂM TRUYỀN THANH - VĂN HOÁ - THỂ THAO
Địa chỉ: 308 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi
Điện thoại 3720888
 

 

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: phường Nghĩa Chánh – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3710939

E-mail: dqlttdt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

 

BAN QUẢN LÝ CHỢ QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 219 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3717017

 

 

 ​ 

TRẠM KHUYẾN NÔNG

Địa chỉ: 106 Nguyễn Du– TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822267

E-mail: tramkhuyennongtpqn@gmail.com

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA DŨNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Dũng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822830

E-mail: nghiadung@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA DÕNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Dõng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822602

E-mail: nghiadong@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ẤN TÂY

Địa chỉ: Xã Tịnh Ấn Tây – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 3842229 

E-mail: tinhantay@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ẤN ĐÔNG

Địa chỉ: Xã Tịnh Ấn Đông – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842383

E-mail: tinhandong@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH AN

Địa chỉ: Xã Tịnh An – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842212

E-mail: tinhan@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH LONG

Địa chỉ: Xã Tịnh Long – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842435

E-mail: tinhlong@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XàTỊNH CHÂU

Địa chỉ: Xã Tịnh Châu – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3673216

E-mail: tinhchau@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH THIỆN

Địa chỉ: Xã Tịnh Thiện – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842420

E-mail: tinhthien@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH KHÊ

Địa chỉ: Xã Tịnh Khê – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 3843232

E-mail: tinhkhe@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH HÒA

Địa chỉ: Xã Tịnh Hòa – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3843230

E-mail: tinhhoa@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH KỲ

Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3843241

E-mail: tinhky@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÀ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hà – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 2218937

E-mail: nghiaha@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA PHÚ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Phú – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3846319

E-mail: nghiaphu@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA AN

Địa chỉ: Xã Nghĩa An – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3846731

E-mail: nghiaan@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG

Địa chỉ: P. Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842160

E-mail: truongquangtrong@quangngai.gov.vn​

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM

Địa chỉ: 310 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823757 - Fax 3823757

E-mail: nguyennghiem@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÁNH LỘ

Địa chỉ: 146 Lê Lợi – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823732

E-mail: chanhlo@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG

Địa chỉ: 135 Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823760 - Fax 3823760

E-mail: lehongphong@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ

Địa chỉ: 212 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823758

E-mail: tranphu@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUẢNG PHÚ

Địa chỉ: 140 Hoàng Văn Thụ – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3715632

E-mail: quangphu@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA CHÁNH

Địa chỉ: Nguyễn Du – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823763Fax 3831570

E-mail: nghiachanh@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Nguyễn Công Phương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 2240433

E-mail: nghialo@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Địa chỉ: 17 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3711199

      E-mail: tranhungdao@quangngai.gov.vn