Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

 

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

  Điện thoại 055 3822809 – Fax 055 3825350

    Hộp thư đơn vịthanhpho@quangngai.gov.vn

Website: http://thanhpho.quangngai.gov.vn 

Fanpage: https://www.facebook.com/thanhphoquangngai2020

(Một góc của trung tâm thành phố Quảng Ngãi)

 

CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ

Địa chỉ: 48 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822809 – Fax  3825350

E-mail: thanhpho@quangngai.gov.vn

 

THANH TRA THÀNH PHỐ

Địa chỉ: 57 Phan Đình Phùng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823133

  E-mail: ttra-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: 17 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823755

E-mail: tckh-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: 258 Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823901

E-mail: tp-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG NỘI VỤ 

Địa chỉ: 57 Phan Đình Phùng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3825709 - Fax 3825709

E-mail: nv-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: 333 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822575

E-mail: qldt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: 116 Phan Đình Phùng– TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823858

E-mail: ldtbxh-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG KINH TẾ

Địa chỉ: 264 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823627 – Fax 3823627

E-mail: kt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 97 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823624

E-mail: gddt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: 04 Phan Chu Trinh – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3825918

E-mail: vhtt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 135 Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3821030

E-mail: tnmt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ: 258 Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3712508

E-mail: yt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Địa chỉ: 62 Phạm Văn Đồng – TP. Quảng Ngãi
Điện thoại 3837041
 
TRUNG TÂM TRUYỀN THANH - VĂN HOÁ - THỂ THAO
Địa chỉ: 308 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi
Điện thoại 3720888
 

 

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: phường Nghĩa Chánh – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3710939

E-mail: dqlttdt-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

 

BAN QUẢN LÝ CHỢ QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 219 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3717017

 

 

 ​ 

TRẠM KHUYẾN NÔNG

Địa chỉ: 106 Nguyễn Du– TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822267

E-mail: tramkhuyennongtpqn@gmail.com

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA DŨNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Dũng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822830

E-mail: nghiadung@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA DÕNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Dõng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3822602

E-mail: nghiadong@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ẤN TÂY

Địa chỉ: Xã Tịnh Ấn Tây – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 3842229 

E-mail: tinhantay@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ẤN ĐÔNG

Địa chỉ: Xã Tịnh Ấn Đông – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842383

E-mail: tinhandong@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH AN

Địa chỉ: Xã Tịnh An – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842212

E-mail: tinhan@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH LONG

Địa chỉ: Xã Tịnh Long – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842435

E-mail: tinhlong@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XàTỊNH CHÂU

Địa chỉ: Xã Tịnh Châu – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3673216

E-mail: tinhchau@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH THIỆN

Địa chỉ: Xã Tịnh Thiện – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842420

E-mail: tinhthien@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH KHÊ

Địa chỉ: Xã Tịnh Khê – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 3843232

E-mail: tinhkhe@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH HÒA

Địa chỉ: Xã Tịnh Hòa – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3843230

E-mail: tinhhoa@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH KỲ

Địa chỉ: Xã Tịnh Kỳ – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3843241

E-mail: tinhky@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÀ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hà – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 2218937

E-mail: nghiaha@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA PHÚ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Phú – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3846319

E-mail: nghiaphu@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA AN

Địa chỉ: Xã Nghĩa An – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3846731

E-mail: nghiaan@quangngai.gov.vn

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG

Địa chỉ: P. Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3842160

E-mail: truongquangtrong@quangngai.gov.vn​

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM

Địa chỉ: 310 Nguyễn Nghiêm – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823757 - Fax 3823757

E-mail: nguyennghiem@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÁNH LỘ

Địa chỉ: 146 Lê Lợi – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823732

E-mail: chanhlo@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG

Địa chỉ: 135 Trương Quang Trọng – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823760 - Fax 3823760

E-mail: lehongphong@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN PHÚ

Địa chỉ: 212 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823758

E-mail: tranphu@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUẢNG PHÚ

Địa chỉ: 140 Hoàng Văn Thụ – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3715632

E-mail: quangphu@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGHĨA CHÁNH

Địa chỉ: Nguyễn Du – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3823763Fax 3831570

E-mail: nghiachanh@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG  NGHĨA LỘ

Địa chỉ: Nguyễn Công Phương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 2240433

E-mail: nghialo@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Địa chỉ: 17 Hùng Vương – TP. Quảng Ngãi

Điện thoại 3711199

      E-mail: tranhungdao@quangngai.gov.vn