Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Báo cáo Tình hình thực hiện KH phát triển KT-XH 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 8 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 9 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tháng 7 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 8 năm 2019

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH tháng 4 và chương trình công tác chủ yếu trong tháng 5 năm 2019

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện KH phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2018​

Báo cáo tình hình thực hiện KH phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và chương trình công tác chủ yếu trong tháng 8/2018

Báo cáo tình hình thực hiện KH phát triển kinh tế- xã hội tháng 4 và chương trình công tác chủ yếu trong tháng 5/2018

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2016 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017  

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2015 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2014 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015 

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2013 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2014 ​​

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2012 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2013

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2011 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2012

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2010 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2011

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2009 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2010

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2008 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2009

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2007 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2008

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2006 và nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2007