Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

Thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử

của HĐND và UBND thành phố

(Theo Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của Chủ tịch UBND thành phố về việc kiện toàn thành viên Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của HĐND và UBND thành phố)

------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Trưởng Ban biên tập

Đồng chí Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBND thành phố

 

 

Phó Trưởng Ban biên tập

1. Đồng chí Bạch Khôi Nam – Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND TP, Phó Trưởng Ban Thường trực

2. Đồng chí Phạm Thị Phương Nhung – Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, Phó Trưởng Ban

 

 

Các thành viên

1. Đồng chí Bùi Phú Huy – Trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra thành phố

2. Đồng chí Võ Thành Vĩnh – Trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố

3. Đồng chí Nguyễn Anh Kiệt – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố

4. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang – Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố

5. Đồng chí Trần Đình Trường – Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố

6. Đồng chí Võ Thị Thu Vân – Trưởng Phòng Kinh tế thành phố

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

8. Đồng chí Phạm Phới – Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố

9. Đồng chí Nguyễn Quang Sang – Trưởng Phòng Y tế thành phố

10. Đồng chí Nguyễn Thành Duyên – Trưởng Phòng Tư pháp thành phố

11. Đồng chí Huỳnh Văn Đạo – Chuyên viên TT Truyền thông – Văn hóa và Thể thao TP

12. Đồng chí Nguyễn Hoài Vũ – Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố

13. Đồng chí Trần Thường - Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND thành phố