Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 06/KL-TTr Kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức tại UBND: xã Tịnh An, phường Nghĩa Lộ, phòng: Y tế và Lao động - Thương binh - Xã hội 08-04-2024
2 03/KL-TTT Kết luận Thanh tra dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, Dự án đường Chu Văn An và khu dân cư, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 20-03-2024
3 87/KL-UBND Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất, quản lý, sử dụng đất tại khu vực Đảo Ngọc, xã Tịnh An 20-09-2023
4 11/KL-UBND Kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã, phường ban hành từ ngày 01/8/2020 - 31/7/2021 08-11-2021
5 4201/TB-UBND Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Dũng, trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý thu - chi tài chính ngân sách nhà nước cấp, các khoản thu - chi ngoài ngân sách, việc thực hiện chế độ, chính sách 24-10-2018
6 3743/TB-UBND Thông báo Kết luận thanh tra việc BT HT cho hộ ông Võ Hồng Dũng , tổ 5 P. Nguyễn Nghiêm, khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện DA thoát nước Hào Thành 03-10-2018
7 2772/TB-UBND Thông báo kết luận thanh tra việc cấp GCN QSD đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Phạm Thị Sâm và bà Võ Thị Doãn, xã Nghĩa Dũng 10-08-2018
8 2340/TB-UBND Thông báo Kết luận thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ tổng hợp Nghĩa Chánh 28-06-2018