Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc UBND TP tuần 28/2020 06/07/2020 Tải về
2 Lịch làm việc UBND TP tuần 25/2020 15/06/2020 Tải về
3 Lịch làm việc UBND TP tuần 24/2020 08/06/2020 Tải về
4 Lịch làm việc UBND TP tuần 23/2020 02/06/2020 Tải về
5 Lịch làm việc UBND TP tuần 19/2020 04/05/2020 Tải về
6 Lịch làm việc UBND TP tuần 17/2020 20/04/2020 Tải về
7 Lịch làm việc UBND TP tuần 51/2019 18/03/2020 Tải về
8 Lịch làm việc UBND TP tuần 09/2020 18/03/2020 Tải về
9 Lịch làm việc UBND TP tuần 10/2020 18/03/2020 Tải về
10 Lịch làm việc UBND TP tuần 12/2020 18/03/2020 Tải về
11 Lịch làm việc UBND TP tuần 52/2019 18/03/2020 Tải về