Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 46/2022 15/11/2022 Tải về
2 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 44/2022 15/11/2022 Tải về
3 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 45/2022 15/11/2022 Tải về
4 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 42/2022 15/11/2022 Tải về
5 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 43/2022 15/11/2022 Tải về
6 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 40/2022 15/11/2022 Tải về
7 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 41/2022 15/11/2022 Tải về
8 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 43/2022 25/10/2022 Tải về
9 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 38/2022 20/09/2022 Tải về
10 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 36/2022 05/09/2022 Tải về
11 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 33/2022 15/08/2022 Tải về
12 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 32/2022 08/08/2022 Tải về
13 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 31/2022 03/08/2022 Tải về
14 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 29/2022 18/07/2022 Tải về
15 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 27/2022 04/07/2022 Tải về