Truy cập nội dung luôn
UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

STT Tiêu đề Ngày phát hành Tải về
1 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 13/2023 28/03/2023 Tải về
2 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 12/2023 28/03/2023 Tải về
3 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 11/2023 28/03/2023 Tải về
4 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 10/2023 28/03/2023 Tải về
5 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 09/2023 28/03/2023 Tải về
6 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 08/2023 20/02/2023 Tải về
7 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 07/2023 20/02/2023 Tải về
8 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 06/2023 20/02/2023 Tải về
9 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 03-04-05/2023 20/02/2023 Tải về
10 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 01-02/2023 20/02/2023 Tải về
11 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 51/2022 16/12/2022 Tải về
12 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 49/2022 16/12/2022 Tải về
13 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 50/2022 16/12/2022 Tải về
14 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 47/2022 16/12/2022 Tải về
15 Lịch làm việc của UBND thành phố tuần 48/2022 16/12/2022 Tải về